کلید زیمنسی

مشخصات محصول
نام کد جنس پوشش وزن (گرم) تعداد در کارتن
کلید زیمنسی 0103S سرب زاماک کروم استیل 20 600
کلید زیمنسی 0103S سرب زاماک کروم استیل 20 600
ابعاد و تصویر قطعه
تجهیزات جانبی قابل ارائه برای این مدل تابلو

کلید زیمنسی

مشخصات محصول
نام کد جنس پوشش وزن (گرم) تعداد در کارتن
کلید زیمنسی 0103S سرب زاماک کروم استیل 20 600
کلید زیمنسی 0103S سرب زاماک کروم استیل 20 600
ابعاد و تصویر قطعه
تجهیزات جانبی قابل ارائه برای این مدل تابلو

کلید زیمنسی

مشخصات محصول
نام کد جنس پوشش وزن (گرم) تعداد در کارتن
کلید زیمنسی 0103S سرب زاماک کروم استیل 20 600
کلید زیمنسی 0103S سرب زاماک کروم استیل 20 600
ابعاد و تصویر قطعه
تجهیزات جانبی قابل ارائه برای این مدل تابلو