واسط درب TS8

مشخصات محصول
نام کد جنس پوشش وزن (گرم) تعداد در کارتن
واسط درب TS8 TS804 آهن گالوانیزه 50 300
ابعاد و تصویر قطعه
تجهیزات جانبی قابل ارائه برای این مدل تابلو

واسط درب TS8

مشخصات محصول
نام کد جنس پوشش وزن (گرم) تعداد در کارتن
واسط درب TS8 TS804 آهن گالوانیزه 50 300
ابعاد و تصویر قطعه
تجهیزات جانبی قابل ارائه برای این مدل تابلو

واسط درب TS8

مشخصات محصول
نام کد جنس پوشش وزن (گرم) تعداد در کارتن
واسط درب TS8 TS804 آهن گالوانیزه 50 300
ابعاد و تصویر قطعه
تجهیزات جانبی قابل ارائه برای این مدل تابلو