نیروگاه

برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت قشم ولتاژ  را می توانید در جدول زیر ملاحظه فرمایید.

نام کارفرما موضوع سال انجام پروژه
نيروگاه حرارتی بيستون نصب و راه اندازی دو سيستم كامل ديتا لاگر،بيش از4000 I/O از طريق SCADA زيمنس 1394
پژوهشگاه نيرو نصب و راه اندازی - ساخت تابلوی كنترل - راه اندازی دستگاه پركن گازSF6 توسط سيستم S7-300 و WINCC FLEXIBLE 1389
ذوب آهن اصفهان DCS بويلرهای بخار 5 و 7 ذوب آهن اصفهان از طريق DCS SIEMENS و (PCS7) با بيش از 2 هزار I/O و توليد مدارک ابزار دقيق و نظارت بر نصب ادوات ابزار دقيق 1388
تصاویر پروژه

نیروگاه

برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت قشم ولتاژ  را می توانید در جدول زیر ملاحظه فرمایید.

نام کارفرما موضوع سال انجام پروژه
نيروگاه حرارتی بيستون نصب و راه اندازی دو سيستم كامل ديتا لاگر،بيش از4000 I/O از طريق SCADA زيمنس 1394
پژوهشگاه نيرو نصب و راه اندازی - ساخت تابلوی كنترل - راه اندازی دستگاه پركن گازSF6 توسط سيستم S7-300 و WINCC FLEXIBLE 1389
ذوب آهن اصفهان DCS بويلرهای بخار 5 و 7 ذوب آهن اصفهان از طريق DCS SIEMENS و (PCS7) با بيش از 2 هزار I/O و توليد مدارک ابزار دقيق و نظارت بر نصب ادوات ابزار دقيق 1388
تصاویر پروژه

نیروگاه

برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت قشم ولتاژ  را می توانید در جدول زیر ملاحظه فرمایید.

نام کارفرما موضوع سال انجام پروژه
نيروگاه حرارتی بيستون نصب و راه اندازی دو سيستم كامل ديتا لاگر،بيش از4000 I/O از طريق SCADA زيمنس 1394
پژوهشگاه نيرو نصب و راه اندازی - ساخت تابلوی كنترل - راه اندازی دستگاه پركن گازSF6 توسط سيستم S7-300 و WINCC FLEXIBLE 1389
ذوب آهن اصفهان DCS بويلرهای بخار 5 و 7 ذوب آهن اصفهان از طريق DCS SIEMENS و (PCS7) با بيش از 2 هزار I/O و توليد مدارک ابزار دقيق و نظارت بر نصب ادوات ابزار دقيق 1388
تصاویر پروژه