نمونه هایی از پروژه های انجام شده

فولاد
نفت و گاز و پتروشیمی
صنایع شیمیایی
سیستم آب شیرین کن
سایر پروژه ها