مهره دنباله دار طرح ریتال

مشخصات محصول
نام کد جنس پوشش وزن (گرم) تعداد در کارتن
مهره دنباله دار طرح ریتال نمره 8 0508 سرب زاماک گالوانیزه 10 1000
مهره دنباله دار طرح ریتال نمره 6 0508A سرب زاماک گالوانیزه 10 1000
ابعاد و تصویر قطعه
تجهیزات جانبی قابل ارائه برای این مدل تابلو

مهره دنباله دار طرح ریتال

مشخصات محصول
نام کد جنس پوشش وزن (گرم) تعداد در کارتن
مهره دنباله دار طرح ریتال نمره 8 0508 سرب زاماک گالوانیزه 10 1000
مهره دنباله دار طرح ریتال نمره 6 0508A سرب زاماک گالوانیزه 10 1000
ابعاد و تصویر قطعه
تجهیزات جانبی قابل ارائه برای این مدل تابلو

مهره دنباله دار طرح ریتال

مشخصات محصول
نام کد جنس پوشش وزن (گرم) تعداد در کارتن
مهره دنباله دار طرح ریتال نمره 8 0508 سرب زاماک گالوانیزه 10 1000
مهره دنباله دار طرح ریتال نمره 6 0508A سرب زاماک گالوانیزه 10 1000
ابعاد و تصویر قطعه
تجهیزات جانبی قابل ارائه برای این مدل تابلو