مقررات ثبت نام

ثبت نام
حضور در دوره
انتقال و انصراف

انصراف از حضور در دوره به منزله استرداد شهریه نمی باشد و استرداد شهریه فقط در یکی از دو حالت زیر و پس از پر کردن فرم انصراف امکانپذیر می باشد:

درصورت لزوم به انتقال دوره با لحاظ موارد ذیل انجام میگردد:

زمان انصراف درصد قابل کسر
دو هفته قبل از برگزاری دوره رایگان
بين دو هفته تا يک هفته قبل از برگزاری دوره 10%
بين يک هفته تا سه روز قبل از برگزاری دوره 30%
بين سه روز تا يک روز قبل از برگزاری دوره 40%
روز برگزاری دوره 50%

انصراف از حضور در دوره به منزله استرداد شهریه نمی باشد و استرداد شهریه فقط در یکی از دو حالت زیر و پس از پر کردن فرم انصراف امکانپذیر می باشد:

درصورت لزوم به انتقال دوره با لحاظ موارد ذیل انجام میگردد:

زمان انصراف درصد قابل کسر
دو هفته قبل از برگزاری دوره رایگان
بين دو هفته تا يک هفته قبل از برگزاری دوره 10%
بين يک هفته تا سه روز قبل از برگزاری دوره 30%
بين سه روز تا يک روز قبل از برگزاری دوره 40%
روز برگزاری دوره 50%

تبصره: تا 2 هفته قبل از برگزاری دوره تنها يک مرتبه امكان جابجايی يا كنسل نمودن دوره بدون هزينه وجود دارد و در دفعات بعدی 30% از شهريه دوره كسر خواهد شد.

گواهینامه
نمره توضیحات
+A عالی
A بسیار خوب
+B خوب
B مورد رضایت
C عدم صدور گواهینامه
نمره توضیحات
+A عالی
A بسیار خوب
+B خوب
B مورد رضایت
C عدم صدور گواهینامه

مقررات ثبت نام

ثبت نام
حضور در دوره
انتقال و انصراف

انصراف از حضور در دوره به منزله استرداد شهریه نمی باشد و استرداد شهریه فقط در یکی از دو حالت زیر و پس از پر کردن فرم انصراف امکانپذیر می باشد:

درصورت لزوم به انتقال دوره با لحاظ موارد ذیل انجام میگردد:

زمان انصراف درصد قابل کسر
دو هفته قبل از برگزاری دوره رایگان
بين دو هفته تا يک هفته قبل از برگزاری دوره 10%
بين يک هفته تا سه روز قبل از برگزاری دوره 30%
بين سه روز تا يک روز قبل از برگزاری دوره 40%
روز برگزاری دوره 50%

انصراف از حضور در دوره به منزله استرداد شهریه نمی باشد و استرداد شهریه فقط در یکی از دو حالت زیر و پس از پر کردن فرم انصراف امکانپذیر می باشد:

درصورت لزوم به انتقال دوره با لحاظ موارد ذیل انجام میگردد:

زمان انصراف درصد قابل کسر
دو هفته قبل از برگزاری دوره رایگان
بين دو هفته تا يک هفته قبل از برگزاری دوره 10%
بين يک هفته تا سه روز قبل از برگزاری دوره 30%
بين سه روز تا يک روز قبل از برگزاری دوره 40%
روز برگزاری دوره 50%

تبصره: تا 2 هفته قبل از برگزاری دوره تنها يک مرتبه امكان جابجايی يا كنسل نمودن دوره بدون هزينه وجود دارد و در دفعات بعدی 30% از شهريه دوره كسر خواهد شد.

گواهینامه
نمره توضیحات
+A عالی
A بسیار خوب
+B خوب
B مورد رضایت
C عدم صدور گواهینامه
نمره توضیحات
+A عالی
A بسیار خوب
+B خوب
B مورد رضایت
C عدم صدور گواهینامه

مقررات ثبت نام

ثبت نام
حضور در دوره
انتقال و انصراف

انصراف از حضور در دوره به منزله استرداد شهریه نمی باشد و استرداد شهریه فقط در یکی از دو حالت زیر و پس از پر کردن فرم انصراف امکانپذیر می باشد:

درصورت لزوم به انتقال دوره با لحاظ موارد ذیل انجام میگردد:

زمان انصراف درصد قابل کسر
دو هفته قبل از برگزاری دوره رایگان
بين دو هفته تا يک هفته قبل از برگزاری دوره 10%
بين يک هفته تا سه روز قبل از برگزاری دوره 30%
بين سه روز تا يک روز قبل از برگزاری دوره 40%
روز برگزاری دوره 50%

انصراف از حضور در دوره به منزله استرداد شهریه نمی باشد و استرداد شهریه فقط در یکی از دو حالت زیر و پس از پر کردن فرم انصراف امکانپذیر می باشد:

درصورت لزوم به انتقال دوره با لحاظ موارد ذیل انجام میگردد:

زمان انصراف درصد قابل کسر
دو هفته قبل از برگزاری دوره رایگان
بين دو هفته تا يک هفته قبل از برگزاری دوره 10%
بين يک هفته تا سه روز قبل از برگزاری دوره 30%
بين سه روز تا يک روز قبل از برگزاری دوره 40%
روز برگزاری دوره 50%

تبصره: تا 2 هفته قبل از برگزاری دوره تنها يک مرتبه امكان جابجايی يا كنسل نمودن دوره بدون هزينه وجود دارد و در دفعات بعدی 30% از شهريه دوره كسر خواهد شد.

گواهینامه
نمره توضیحات
+A عالی
A بسیار خوب
+B خوب
B مورد رضایت
C عدم صدور گواهینامه
نمره توضیحات
+A عالی
A بسیار خوب
+B خوب
B مورد رضایت
C عدم صدور گواهینامه