لولا TS8

مشخصات محصول
نام کد جنس پوشش وزن (گرم) تعداد در کارتن
لولا TS8 TS802 سرب زاماک گالوانیزه 105 50
ابعاد و تصویر قطعه
تجهیزات جانبی قابل ارائه برای این مدل تابلو

لولا TS8

مشخصات محصول
نام کد جنس پوشش وزن (گرم) تعداد در کارتن
لولا TS8 TS802 سرب زاماک گالوانیزه 105 50
ابعاد و تصویر قطعه
تجهیزات جانبی قابل ارائه برای این مدل تابلو

لولا TS8

مشخصات محصول
نام کد جنس پوشش وزن (گرم) تعداد در کارتن
لولا TS8 TS802 سرب زاماک گالوانیزه 105 50
ابعاد و تصویر قطعه
تجهیزات جانبی قابل ارائه برای این مدل تابلو