قفل کلید سرخود آلومینیومی

مشخصات محصول
نام کد جنس پوشش وزن (گرم) تعداد در کارتن
قفل کلید سرخود آلومینیومی 0101 پلاستیک - آلومینیوم - آهن گالوانیزه 50 300
ابعاد و تصویر قطعه
تجهیزات جانبی قابل ارائه برای این مدل تابلو

قفل کلید سرخود آلومینیومی

مشخصات محصول
نام کد جنس پوشش وزن (گرم) تعداد در کارتن
قفل کلید سرخود آلومینیومی 0101 پلاستیک - آلومینیوم - آهن گالوانیزه 50 300
ابعاد و تصویر قطعه
تجهیزات جانبی قابل ارائه برای این مدل تابلو

قفل کلید سرخود آلومینیومی

مشخصات محصول
نام کد جنس پوشش وزن (گرم) تعداد در کارتن
قفل کلید سرخود آلومینیومی 0101 پلاستیک - آلومینیوم - آهن گالوانیزه 50 300
ابعاد و تصویر قطعه
تجهیزات جانبی قابل ارائه برای این مدل تابلو