قفل سرتاسری کامل TS8

مشخصات محصول
نام کد جنس پوشش وزن (گرم) تعداد در کارتن
قفل سرتاسری کامل TS8 TS801 پلاستیک - آهن - سرب زاماک __ 800 1
ابعاد و تصویر قطعه
تجهیزات جانبی قابل ارائه برای این مدل تابلو

قفل سرتاسری کامل TS8

مشخصات محصول
نام کد جنس پوشش وزن (گرم) تعداد در کارتن
قفل سرتاسری کامل TS8 TS801 پلاستیک - آهن - سرب زاماک __ 800 1
ابعاد و تصویر قطعه
تجهیزات جانبی قابل ارائه برای این مدل تابلو

قفل سرتاسری کامل TS8

مشخصات محصول
نام کد جنس پوشش وزن (گرم) تعداد در کارتن
قفل سرتاسری کامل TS8 TS801 پلاستیک - آهن - سرب زاماک __ 800 1
ابعاد و تصویر قطعه
تجهیزات جانبی قابل ارائه برای این مدل تابلو