قفل زیمنسی

مشخصات محصول
نام کد جنس پوشش وزن (گرم) تعداد در کارتن
قفل زیمنسی 0100 سرب زاماک - آهن - برنج کروم استیل 100 360
ابعاد و تصویر قطعه
تجهیزات جانبی قابل ارائه برای این مدل تابلو

قفل زیمنسی

مشخصات محصول
نام کد جنس پوشش وزن (گرم) تعداد در کارتن
قفل زیمنسی 0100 سرب زاماک - آهن - برنج کروم استیل 100 360
ابعاد و تصویر قطعه
تجهیزات جانبی قابل ارائه برای این مدل تابلو

قفل زیمنسی

مشخصات محصول
نام کد جنس پوشش وزن (گرم) تعداد در کارتن
قفل زیمنسی 0100 سرب زاماک - آهن - برنج کروم استیل 100 360
ابعاد و تصویر قطعه
تجهیزات جانبی قابل ارائه برای این مدل تابلو