فولاد

برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت قشم ولتاژ  را می توانید در جدول زیر ملاحظه فرمایید.

نام کارفرما موضوع سال انجام پروژه
فولاد خوزستان نصب و راه اندازی سيستم كنترل- طراحی - ساخت و POSITIONER و تأمين تجهيزات VALVE POSITIONER 1390
فولاد آلياژی يزد تابلو سيستم كنترل - طراحی - ساخت - برنامه نويسی - نصب و راه اندازی كنترل Water Cooling از طريق سيستم كنترل Redundant زيمنس (S7-400H) 1389
شركت پولاد ارک طراحی - سيم بندی - نصب - راه اندازی و برنامه نويسی سيستم كنترل گندله سازی فولاد خوزستان 1389
تصاویر پروژه

فولاد

برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت قشم ولتاژ  را می توانید در جدول زیر ملاحظه فرمایید.

نام کارفرما موضوع سال انجام پروژه
فولاد خوزستان نصب و راه اندازی سيستم كنترل- طراحی - ساخت و POSITIONER و تأمين تجهيزات VALVE POSITIONER 1390
فولاد آلياژی يزد تابلو سيستم كنترل - طراحی - ساخت - برنامه نويسی - نصب و راه اندازی كنترل Water Cooling از طريق سيستم كنترل Redundant زيمنس (S7-400H) 1389
شركت پولاد ارک طراحی - سيم بندی - نصب - راه اندازی و برنامه نويسی سيستم كنترل گندله سازی فولاد خوزستان 1389
تصاویر پروژه

فولاد

برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت قشم ولتاژ  را می توانید در جدول زیر ملاحظه فرمایید.

نام کارفرما موضوع سال انجام پروژه
فولاد خوزستان نصب و راه اندازی سيستم كنترل- طراحی - ساخت و POSITIONER و تأمين تجهيزات VALVE POSITIONER 1390
فولاد آلياژی يزد تابلو سيستم كنترل - طراحی - ساخت - برنامه نويسی - نصب و راه اندازی كنترل Water Cooling از طريق سيستم كنترل Redundant زيمنس (S7-400H) 1389
شركت پولاد ارک طراحی - سيم بندی - نصب - راه اندازی و برنامه نويسی سيستم كنترل گندله سازی فولاد خوزستان 1389
تصاویر پروژه