صنایع شیمیایی

برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت قشم ولتاژ  را می توانید در جدول زیر ملاحظه فرمایید.

نام کارفرما موضوع سال انجام پروژه
شركت كلران طراحی - مشاوره - برنامه نويسی - نصب و راه اندازی سيستم های DCS SIEMENS و PCS7 توليد كلر 1388
تصاویر پروژه

صنایع شیمیایی

برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت قشم ولتاژ  را می توانید در جدول زیر ملاحظه فرمایید.

نام کارفرما موضوع سال انجام پروژه
شركت كلران طراحی - مشاوره - برنامه نويسی - نصب و راه اندازی سيستم های DCS SIEMENS و PCS7 توليد كلر 1388
تصاویر پروژه

صنایع شیمیایی

برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت قشم ولتاژ  را می توانید در جدول زیر ملاحظه فرمایید.

نام کارفرما موضوع سال انجام پروژه
شركت كلران طراحی - مشاوره - برنامه نويسی - نصب و راه اندازی سيستم های DCS SIEMENS و PCS7 توليد كلر 1388
تصاویر پروژه