سیستم آب شیرین کن

برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت قشم ولتاژ  را می توانید در جدول زیر ملاحظه فرمایید.

نام کارفرما موضوع سال انجام پروژه
گاز پارس جنوبی فاز 14-15 مشاوره - خريد تجهيزات اتوماسيون زيمنس و 3 دستگاه تابلو كنترل ريتال 1391
گاز پارس جنوبی فاز 19-20 نصب - طراحی - مشاوره - ساخت تابلو كنترل 1392
گاز پارس جنوبی فاز 19-20 نصب- طراحی - مشاوره - ساخت تابلو كنترل 1393
تصاویر پروژه

سیستم آب شیرین کن

برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت قشم ولتاژ  را می توانید در جدول زیر ملاحظه فرمایید.

نام کارفرما موضوع سال انجام پروژه
گاز پارس جنوبی فاز 14-15 مشاوره - خريد تجهيزات اتوماسيون زيمنس و 3 دستگاه تابلو كنترل ريتال 1391
گاز پارس جنوبی فاز 19-20 نصب - طراحی - مشاوره - ساخت تابلو كنترل 1392
گاز پارس جنوبی فاز 19-20 نصب- طراحی - مشاوره - ساخت تابلو كنترل 1393
تصاویر پروژه

سیستم آب شیرین کن

برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت قشم ولتاژ  را می توانید در جدول زیر ملاحظه فرمایید.

نام کارفرما موضوع سال انجام پروژه
گاز پارس جنوبی فاز 14-15 مشاوره - خريد تجهيزات اتوماسيون زيمنس و 3 دستگاه تابلو كنترل ريتال 1391
گاز پارس جنوبی فاز 19-20 نصب - طراحی - مشاوره - ساخت تابلو كنترل 1392
گاز پارس جنوبی فاز 19-20 نصب- طراحی - مشاوره - ساخت تابلو كنترل 1393
تصاویر پروژه