سرفصل دوره ها

دورۀ جامع TIA Portal
T.J01 کد
 • پیش نیاز دوره
 • آشنایی با : سیستم عامل Windows - مدارات منطقی - مدارات فرمان الکتریکی
دورۀ جامع اتوماسیون صنعتی
T.J02 کد
 • پیش نیاز دوره
 • گذراندن یکی از دوره های T.P01، T.P05 یا T.P07
CNC 808
T.C03 کد
 • پیش نیاز دوره
 • آشنایی با : دوره های T.P01 ، T.P 02 ، T.P03 و T.D01
Fail Safe
T.F01 کد
 • پیش نیاز دوره
 • آشنایی با : دوره های T.P02 و T.P03
SIPROTEC (DIGSI 4)
T.S01 کد
 • پیش نیاز دوره
 • آشنایی با : بحث حفاظت شبكه های قدرت و مدار های منطقی
PLC S7 200
T.P01 کد
 • پیش نیاز دوره
 • آشنایی با : سیستم عامل Windows - مدارات منطقی - مدارات فرمان الكتریكی
(PLC S7 300 (I
T.P02 کد
 • پیش نیاز دوره
 • آشنایی با : گذراندن یکی از دوره های T.P01 ، T.P05 یا T.P07
(PLC S7 300-400 (II
T.P03 کد
 • پیش نیاز دوره
 • گذراندن دورۀ T.P02
TIA Portal S7 300
T.P04 کد
 • پیش نیاز دوره
 • گذراندن دوره های T.P02 و T.P03
TIA Portal S7 1200
T.P05 کد
 • پیش نیاز دوره
 • آشنایی با : سیستم عامل Windows - مدارات منطقی - مدارات فرمان الكتریكی
PCS 7
T.P06 کد
 • پیش نیاز دوره
 • آشنایی با : Windows 2000 و گذراندن دوره های T.P02 ، T.P03 و T.M01
TIA Portal S7 1500
T.P07 کد
 • پیش نیاز دوره
 • گذراندن دورۀ T.P05
PLC S7 400 H
T.P08 کد
 • پیش نیاز دوره
 • گذراندن دورۀ T.P02
برق صنعتی
T.B01 کد
 • پیش نیاز دوره
 • آشنایی با : Windows - مبانی برق
برق تأسیسات و مدارات فرمان و قدرت
T.B02 کد
 • پیش نیاز دوره
 • گذراندن دورۀ T.B01
Drive (Micromaster)
T.D01 کد
 • پیش نیاز دوره
 • آشنایی با : عملكرد موتورها و مدارات فرمان و سیستم عامل Windows
SIMOREG
T.D02 کد
 • پیش نیاز دوره
 • آشنایی با : عملكرد موتورها و مدارات فرمان و سیستم عامل Windows
SIMOVERT
T.D03 کد
 • پیش نیاز دوره
 • آشنایی با : عملكرد موتورهای DC و مدارات فرمان و سیستم عامل Windows
SINAMICS S120
T.D04 کد
 • پیش نیاز دوره
 • آشنایی با : عملكرد موتورهای DC و مدارات فرمان و سیستم عامل Windows
SINAMICS G
T.D05 کد
 • پیش نیاز دوره
 • آشنایی با : عملكرد موتورهای AC و مدارات فرمان و سیستم عامل Windows
WINCC
T.M01 کد
 • پیش نیاز دوره
 • گذراندن دورۀ T.P03
TIA Portal WINCC-Paneles HMI
T.M02 کد
 • پیش نیاز دوره
 • گذراندن دوره های T.P05 و T.P07
WINCC Flexible
T.M04 کد
 • پیش نیاز دوره
 • گذراندن دوره های T.P03 ، T.P02 و T.N01
هوش مصنوعی
T.H01 کد
 • پیش نیاز دوره
 • آشنایی با دورۀ T.H02
نرم افزار MATLAB در مهندسی برق-كنترل
T.H02 کد
 • پیش نیاز دوره
 • آشنایی با : مطالب ریاضی مهندسی
ابزار دقیق (I)
T.I01 کد
 • پیش نیاز دوره
 • قوانین فیزیكی ابزار دقیق
ابزار دقیق (II)
T.I02 کد
 • پیش نیاز دوره
 • گذراندن دوره T.I01
Control Valve
T.I03 کد
 • پیش نیاز دوره
 • گذراندن دورۀ T.I01 و T.I02
ePLAN P8
T.E01 کد
 • پیش نیاز دوره
 • آشنایی با : Windows XP - مدارات برق و نقشه کشی برق
طراحی جانمایی 2 بعدی و 3 بعدی تابلو با ePLAN Pro Panel
T.E02 کد
 • پیش نیاز دوره
 • آشنایی با : Windows XP - مدارات - تجهیزات و نقشه کشی برق
مكاترونیک (I)
T.K01 کد
 • پیش نیاز دوره
 • لیسانس برق یا مكاترونیک
MINI PLC LOGO
T.L01 کد
 • پیش نیاز دوره
 • آشنایی با : Windows - مدارات منطقی - مدارات فرمان الكتریكی
شبكه های صنعتی
T.N01 کد
 • پیش نیاز دوره
 • گذراندن دوره های T.P02 و T.P03
شبکۀ مدباس TCP/IP
T.N02 کد
 • پیش نیاز دوره
 • گذراندن دورۀ T.N01
رباتیک صنعتی (I)
T.R01 کد
 • پیش نیاز دوره
 • آشنایی با : ریاضیات مهندسی
فتوولتائیک (Solar)
T.V01 کد
 • پیش نیاز دوره
 • آشنایی با : مدارات فرمان و قدرت
VFD-Drive AC
K.V01 کد
 • پیش نیاز دوره
 • آشنایی با : سیستم عامل Windows - مدارات قدرت
HMI-Touch Panel
K.H01 کد
 • پیش نیاز دوره
 • آشنایی با : سیستم عامل Windows - مدارات منطقی - مدارات فرمان الكتریكی
Servo & Stepper
K.S01 کد
 • پیش نیاز دوره
 • آشنایی با : سیستم عامل Windows - عملکرد موتور ها - مدارات فرمان الکتریکی
PLC پایه
K.P01 کد
 • پیش نیاز دوره
 • آشنایی با : سیستم عامل Windows - مدارات منطقی - مدارات فرمان الكتریكی