سرفصل دوره ها

PLC S7 200
T.P01 کد
 • پیش نیاز دوره
 • آشنایی با : Windows - مدارات منطقی - مدارات فرمان الكتریكی
PLC S7 300 I
T.P02 کد
 • پیش نیاز دوره
 • آشنایی با : Windows - مدارات منطقی – مدارات فرمان الکتریکی و گذراندن دوره T.P01 یا T.P05 یا T.P07
PLC S7 300-400 II
T.P03 کد
 • پیش نیاز دوره
 • گذراندن دوره T.P02
TIA Portal S7 300
T.P04 کد
 • پیش نیاز دوره
 • گذراندن دوره های T.P02 و T.P03
TIA Portal S7 1200
T.P05 کد
 • پیش نیاز دوره
 • آشنایی با : Windows - مدارات منطقی - مدارات فرمان الكتریكی
PCS 7
T.P06 کد
 • پیش نیاز دوره
 • آشنایی با Windows 2000 و گذراندن دوره های T.P 02 و T.P 03 و T.M 01
TIA Portal S7 1500
T.P07 کد
 • پیش نیاز دوره
 • گذراندن دوره T.P05
PLC S7 400 H
T.P08 کد
 • پیش نیاز دوره
 • گذراندن دوره T.P 02
برق صنعتی
T.B01 کد
 • پیش نیاز دوره
 • آشنایی با ویندوز - مبانی برق
برق تأسیسات و مدارات فرمان و قدرت
T.B02 کد
 • پیش نیاز دوره
 • گذراندن دوره T.B 01
Drive (MICROMASTER)
T.D01 کد
 • پیش نیاز دوره
 • آشنایی با عملكرد موتورها و مدارات فرمان و سیستم عامل WINDOWS
SIMOREG
T.D02 کد
 • پیش نیاز دوره
 • آشنایی با عملكرد موتورها و مدارات فرمان و سیستم عامل WINDOWS
SIMOVERT
T.D03 کد
 • پیش نیاز دوره
 • آشنایی با عملكرد موتورهای DC و مدارات فرمان و سیستم عامل WINDOWS
SINAMICS S120
T.D04 کد
 • پیش نیاز دوره
 • آشنایی با عملكرد موتورهای DC و مدارات فرمان و سیستم عامل WINDOWS
SINAMICS G120
T.D05 کد
 • پیش نیاز دوره
 • آشنایی با عملكرد موتورهای AC و مدارات فرمان و سیستم عامل WINDOWS
WINCC
T.M01 کد
 • پیش نیاز دوره
 • گذراندن دوره T.P 03
TIA Portal Wincc-Paneles HMI
T.M02 کد
 • پیش نیاز دوره
 • گذراندن دوره های T.P 05 و T.P 07
WINCC Flexible
T.M04 کد
 • پیش نیاز دوره
 • گذراندن دوره های T.P 03 و T.P 02 و T.N 01
هوش مصنوعی
T.H01 کد
 • پیش نیاز دوره
 • آشنایی با دوره T.H 02
نرم افزار MATLAB در مهندسی برق-كنترل
T.H02 کد
 • پیش نیاز دوره
 • آشنایی با مطالب ریاضی مهندسی
ابزار دقیق I
T.I01 کد
 • پیش نیاز دوره
 • قوانین فیزیكی ابزار دقیق
ابزار دقیق II
T.I02 کد
 • پیش نیاز دوره
 • گذراندن دوره T.I01
Control Valve
T.I03 کد
 • پیش نیاز دوره
 • گذراندن دوره T.I 01 و T.I 02
ePLAN P8
T.E01 کد
 • پیش نیاز دوره
 • آشنایی با Windows xp-آشنایی با مدارات برق و نقشه کشی برق
Fail Safe
T.F01 کد
 • پیش نیاز دوره
 • آشنایی با دوره های T.P 02 و T.P03
مكاترونیک I
T.K01 کد
 • پیش نیاز دوره
 • لیسانس برق یا مكاترونیک
MINI PLC LOGO
T.L01 کد
 • پیش نیاز دوره
 • آشنایی با : Windows - مدارات منطقی - مدارات فرمان الكتریكی
شبكه های صنعتی
T.N01 کد
 • پیش نیاز دوره
 • گذراندن دوره های T.P 02 و T.P 03
رباتیک صنعتی I
T.R01 کد
 • پیش نیاز دوره
 • آشنایی با ریاضیات مهندسی
SIPROTEC (DIGSI 4)
T.S01 کد
 • پیش نیاز دوره
 • آشنایی با بحث حفاظت شبكه های قدرت و مدار های منطقی
فتوولتائیک (Solar)
T.V01 کد
 • پیش نیاز دوره
 • آشنایی با مدارات فرمان و قدرت
VFD -Drive AC
K.V01 کد
 • پیش نیاز دوره
 • آشنایی با مدارات قدرت - آشنایی با سیستم عامل Windows
HMI-Touch Panel
K.H01 کد
 • پیش نیاز دوره
 • آشنایی با : Windows - مدارات منطقی - مدارات فرمان الكتریكی
Servo & Stepper
K.S01 کد
 • پیش نیاز دوره
 • آشنایی با مدارات قدرت - آشنایی با سیستم عامل Windows
PLC پایه
K.P01 کد
 • پیش نیاز دوره
 • آشنایی با : Windows - مدارات منطقی - مدارات فرمان الكتریكی
CNC 808
T.C03 کد
 • پیش نیاز دوره
 • آشنایی با دوره های T.P01 و T.P 02 و T.P03 و T.D 01