تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی

مجموعه های آموزشی پژوهشی ابزاردقیق
مجموعه های آموزشی پژوهشی اتوماسیون، الکترونیک و قدرت
مجموعه های آموزشی پژوهشی رباتیک
مجموعه های آموزشی پژوهشی مکاترونیک
مجموعه های آموزشی پژوهشی انرژی های خورشیدی