بست قفل TS8

مشخصات محصول
نام کد جنس پوشش وزن (گرم) تعداد در کارتن
بست قفل TS8 TS803 سرب زاماک گالوانیزه 20 50
ابعاد و تصویر قطعه
تجهیزات جانبی قابل ارائه برای این مدل تابلو

بست قفل TS8

مشخصات محصول
نام کد جنس پوشش وزن (گرم) تعداد در کارتن
بست قفل TS8 TS803 سرب زاماک گالوانیزه 20 50
ابعاد و تصویر قطعه
تجهیزات جانبی قابل ارائه برای این مدل تابلو

بست قفل TS8

مشخصات محصول
نام کد جنس پوشش وزن (گرم) تعداد در کارتن
بست قفل TS8 TS803 سرب زاماک گالوانیزه 20 50
ابعاد و تصویر قطعه
تجهیزات جانبی قابل ارائه برای این مدل تابلو