مجموعه آموزشی ابزاردقیق کنترل صنعتی پیشرفته QV-ADV-01

QV-ADV-01

ﭘﻨﻞ آموزشی ابزاردقیق کنترل صنعتی پیشرفته (01-QV-ADV) ، ﯾﮏ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ است ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮعۀ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺑﺰاردﻗﯿﻖ و ﮐﻨﺘﺮل ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﻨﻞ آموزشی ابزاردقیق کنترل صنعتی پیشرفته (01-QV-ADV) ، ﯾﮏ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ است ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮعۀ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺑﺰاردﻗﯿﻖ و ﮐﻨﺘﺮل ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.

QV-ADV-01

مزیت های QV-ADV-01

در اﯾﻦ ﺳﺖ اﻣﮑﺎن آﻣﻮزش ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺑﺰاردﻗﯿﻖ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎده ﺳﺎز اﻧﻮاع ﻟﻮپ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻠﻮت آن را در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘۀ ﺳﺮی 400-S7 زﯾﻤﻨﺲ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی DCS را در آن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﻨﻞ ، ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﮑﺎدای WINCC ﺷﺮﮐﺖ زﯾﻤﻨﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﯾﻦ ﺳﺖ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ Server/Client در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﻧﻤﻮﻧﮥ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﺳﺖ ﺑﺪون ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ Redundancy در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ Redundancy ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ.

قابلیت ها

 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ از ﻃﺮﯾﻖ HMI
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن
 • آﻣﻮزش اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﮐﭽﻮﺗﻮرﻫﺎ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن
 • اﺳﺘﻔﺎد از ﻣﺨﺎزن ﻣﺪرن ﺿﺪ زﻧﮓ ﺑﺎ ﺗﯿﻮپ ﭘﻼﮐﺴﯽ ﮔﻼس
 • آﻣﻮزش اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﯿﺮ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ها
 • ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﮐﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮات و نگهداری
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮ اﺳﺎس درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮی
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل و اﺑﺰاردﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﻮزش ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺑﺰاردﻗﯿﻖ ﮐﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮی زﯾﺎدی دارﻧﺪ
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺖ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل، اﺑﺰاردﻗﯿﻖ و اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن
 • ﮐﻨﺘﺮل آﺳﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از PLC و ﻧﻤﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﻮزش ﻟﻮپ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ PLC و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ HMI
 • اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﺳﺖ ﻫﺎ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ داﻣﻨﮥ ﻗﯿﻤﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺸﺘﺮی
 • ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﻮزش در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ، ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻨﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای، ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺎﺑﻌﻪ، ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎ، ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ...