اخبار و اطلاعات

ارایه جدیدترین نرم افزار مانیتورینگ WINCC V7.4SIMATIC توسط شرکت زیمنس SimaticWinCC محصولی توانمند از کمپانی آلمانی زیمنس برای مانیتورینگ و تحلیل اتوماسیون صنعتی است، این نرم افزار در گروه نرم افزارهای SCADA قرار میگیرد.

چند سالی است که شرکت زیمنس بستر نرم افزار تازه ای را تحت عنوان نرم افزار کاملا یکپارچه اتوماسیون (TotallyIntegratedAutomation) عرضه نموده است.

ﻧﺮم اﻓﺰار start drive  ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻧﺮم اﻓﺰار ھﺎی ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد در tia ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺳﺎﻓﺖ اﺳﺘﺎﺗﺮ زﯾﻤﻨﺲ ﯾﺎ  ﺳﺎﻓﺖ اﺳﺘﺎپ ﺟﮭﺖ راه اﻧﺪازی ﻧﺮم ﻣﻮﺗﻮرھﺎی اﻟﻘﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﯽ رود.

 ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ Siemens، ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺳﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﺎژوﻻر ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﻤﻮم ﮔﺬاﺷﺖ و از ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﯾﻌﻨﯽ اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ٢٠١۵ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﮫ ﺑﺎزار ھﺎی  اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻋﺮﺿﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ.

در ﺑﺎزار اﯾﺮان اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از آﺳﺎﺳﻨﺴﻮرھﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﯿﺮﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺣﺠﻢ زﯾﺎدي از آﺳﺎﻧﺴﻮرھﺎ در ﻛﺎرﺑﺮدھﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻛﻨﺘﺮل ھﺎي ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﺑﮫ دو ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ دو ﺳﺮﻋﺘﮫ وVVVF  (ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ- ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﯿﺮ) ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

صفحه2 از2

شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ (سهامی خاص) با بیش از 18 سال سابقه فعالیت، در سال 1380 موفق به اخذ نمایندگی شرکت SIEMENS

  آلمان برای فروش تجهیزات و سیستم ها و خدمات فنی مهندسی در زمینه برق صنعتی، اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق گردید.ادامه مطلب

آدرس : تهران-خیابان لاله زار نو-بین کوشک و منوچهری-کوچه مصباح کریمی-پلاک14 واحد 10

تلفن : 66733040 021

فکس: 66760281 021

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شنبه تا چهارشنبه ...............................8:30 الی 17:00
پنجشنبه ها................................................8:30 الی 13
جمعه ها ........................................................... تعطیل

Top
این وب سایت از کوکی استفاده می کند. دیدن جزئیات…