ربات صنعتی با وزن قابل حمل تا 35 کیلوگرم QV-PAL-4DEG-C