ﻣﻌﺮﻓﯽ دراﯾﻮ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﮐﯿﻨﮑﻮ

در ﺑﺎزار اﯾﺮان اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠفی از آﺳﺎﺳﻨﺴﻮر ھﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﯿﺮﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از آﺳﺎﻧﺴﻮر ھﺎ در ﻛﺎرﺑﺮدھﺎی ﻣﺴﻜﻮنی اﺳﺘﻔﺎده می ﺷﻮﻧﺪ که در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻛﻨﺘﺮل های ﻣﺮﺑﻮطه به دو ﺻﻮرت کلی دو ﺳرعته و VVVF (ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ- ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﯿﺮ) ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی می ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﺎﺑﻠﻮھﺎی VVVF ﺑﺎ توجه به ﺑﮭﺮه ﮔﯿری از دراﯾﻮھﺎی AC ﺟﮭﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮﺗﻮر آﺳﺎﻧﺴﻮر، دارای ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺴﯿﺎر روان ﺗﺮ و  ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻤنی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣی ﺑﺎﺷﻨﺪ. ھﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﺮﻧﺪھای زﯾﺎدی در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و درﺣﺎل ارائه دراﯾﻮھﺎی AC ﺟﮭﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﮭﺖ راه اﻧﺪازی ﻣﻮﺗﻮر در ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﺘﻔﺎوت ﻣی ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻮرد ﻗﺎﺑﻞ توجه اﯾﻦ اﺳﺖ که ﺑﺎ ﺗﻮجه به ﻣﻜﺎﻧﯿﺰم ﻣﺘﻔﺎوت و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮجه آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑبه ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮوژه ھﺎیی که در آﻧﮭﺎ از دراﯾﻮھﺎی AC اﺳﺘﻔﺎده می ﺷﻮد، ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ دراﯾﻮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آﺳﺎﻧﺴﻮر دارای یک ﺳﺮی وﯾﮋﮔی ھﺎی اﯾﻤنی و ﺣﻔﺎظتی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

از ﺟﻤله وﯾﮋگی ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ دراﯾﻮھﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

  • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ S-Curve ﺟﮭﺖ ﻧﺮمی ﺣﺮﻛﺖ در زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺗﻮر
  • دارای ﺣﻔﺎظﺖ ھﺎی ﻣﺘﻨﻮع از ﻗﺒﯿﻞ اﺿﺎفه ﺑﺎر ﺑﺮ روی ﻣﻮﺗﻮر و...
  • امکان ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗأﺧﯿﺮ ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻄﺎی اﺿﺎفه ﺑﺎر
  • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺮﻣﺰ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع به ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻮﺗﻮر و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻮﺗﻮر
  • دارای دو رله ﺧﺮوجی ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ زﻣﺎن ﺗأﺧﯿﺮ
  • قاﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل به ﺷﺒکه Modbus
  • طﺮاحی آﻣﺮﯾﻜﺎ و ﺗﺠﮭﯿﺰات آﻟﻤﺎن
  • مطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺑﺎزار اﯾﺮان
  • صفحه ﻛﻠﯿﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﺮ روی ﺗﺎﺑﻠﻮ
  • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل به ﺗﺎچ ﭘﻨﻞ ﺟﮭﺖ ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ھﺎ