گزارش شرکت ABB در سال 2019 در حوزه رباتیک

ABB اعلام کرده است که طبق نتایج سال 2019 درخواست ها و درآمد ها در بخش رباتیک کاهش یافته، اما به طور کلی درخواست ها و سفارشات نسبت به سال 2018 یک درصد افزایش داشته است.با این وجود، درآمد خالص 34 درصد کاهش یافته است.