گزارش شرکت ABB در سال 2019 در حوزه رباتیک

ABB اعلام کرده است که طبق نتایج سال 2019 درخواست ها و درآمد ها در بخش رباتیک کاهش یافته، اما به طور کلی درخواست ها و سفارشات نسبت به سال 2018 یک درصد افزایش داشته است.با این وجود، درآمد خالص 34 درصد کاهش یافته است.

گزارش شرکت ABB در سال 2019 در حوزه رباتیک

ABB اعلام کرده است که طبق نتایج سال 2019 درخواست ها و درآمد ها در بخش رباتیک کاهش یافته، اما به طور کلی درخواست ها و سفارشات نسبت به سال 2018 یک درصد افزایش داشته است.با این وجود، درآمد خالص 34 درصد کاهش یافته است.

گزارش شرکت ABB در سال 2019 در حوزه رباتیک

ABB اعلام کرده است که طبق نتایج سال 2019 درخواست ها و درآمد ها در بخش رباتیک کاهش یافته، اما به طور کلی درخواست ها و سفارشات نسبت به سال 2018 یک درصد افزایش داشته است.با این وجود، درآمد خالص 34 درصد کاهش یافته است.