کشف روشی جدید برای ایجاد تعادل در ربات های دوپا

ربات های دوپا (Two-legged robot) تعادل انسان ها را در حین دویدن و پریدن تقلید می کنند.

سیستم کنترلی جدید ربات های انسان نما را قادر میسازد تا بتوانند وزن های سنگین را بلند کنند و بقیه کارهای فیزیکی سخت را انجام دهند.مهندسین MIT و دانشگاه  Illinois در Urbana-Champaign روشی را برای کنترل تعادل در رباتهای دو پا و  ربات های کنترل از راه دور (teleoperated robot ) توسعه داده اند، که گام مهمی در قادر ساختن یک ربات انسان نما جهت انجام دادن کارهای موثر در محیط های چالش برانگیز، می باشد.

کشف روشی جدید برای ایجاد تعادل در ربات های دوپا

ربات های دوپا (Two-legged robot) تعادل انسان ها را در حین دویدن و پریدن تقلید می کنند.

سیستم کنترلی جدید ربات های انسان نما را قادر میسازد تا بتوانند وزن های سنگین را بلند کنند و بقیه کارهای فیزیکی سخت را انجام دهند.مهندسین MIT و دانشگاه  Illinois در Urbana-Champaign روشی را برای کنترل تعادل در رباتهای دو پا و  ربات های کنترل از راه دور (teleoperated robot ) توسعه داده اند، که گام مهمی در قادر ساختن یک ربات انسان نما جهت انجام دادن کارهای موثر در محیط های چالش برانگیز، می باشد.

کشف روشی جدید برای ایجاد تعادل در ربات های دوپا

ربات های دوپا (Two-legged robot) تعادل انسان ها را در حین دویدن و پریدن تقلید می کنند.

سیستم کنترلی جدید ربات های انسان نما را قادر میسازد تا بتوانند وزن های سنگین را بلند کنند و بقیه کارهای فیزیکی سخت را انجام دهند.مهندسین MIT و دانشگاه  Illinois در Urbana-Champaign روشی را برای کنترل تعادل در رباتهای دو پا و  ربات های کنترل از راه دور (teleoperated robot ) توسعه داده اند، که گام مهمی در قادر ساختن یک ربات انسان نما جهت انجام دادن کارهای موثر در محیط های چالش برانگیز، می باشد.