کشف روشی جدید برای ایجاد تعادل در ربات های دوپا

ربات های دوپا (Two-legged robot) تعادل انسان ها را در حین دویدن و پریدن تقلید می کنند.

سیستم کنترلی جدید ربات های انسان نما را قادر میسازد تا بتوانند وزن های سنگین را بلند کنند و بقیه کارهای فیزیکی سخت را انجام دهند.مهندسین MIT و دانشگاه  Illinois در Urbana-Champaign روشی را برای کنترل تعادل در رباتهای دو پا و  ربات های کنترل از راه دور (teleoperated robot ) توسعه داده اند، که گام مهمی در قادر ساختن یک ربات انسان نما جهت انجام دادن کارهای موثر در محیط های چالش برانگیز، می باشد.