ژاپن اولین تولید کننده ربات های صنعتی در جهان

ژاپن اولین تولید کننده ربات های صنعتی در جهان

میلتون گوری، رئیس فدراسیون بین‌المللی رباتیک (IFR) می‌گوید: «صادرات ربات‌های صنعتی ژاپنی به‌طور متوسط ​​در پنج سال گذشته دارای نرخ رشد ترکیبی سالانه 6 درصدی بوده است. در عین حال، واردات ربات‌ها همیشه بسیار کم بوده است. در سال 2020، تنها 2 درصد از تاسیسات ژاپنی وارد شده است. بازار داخلی ربات ژاپنی دومین بازار بزرگ دنیا پس از چین است.

ژاپن اولین تولید کننده ربات های صنعتی در جهان

ژاپن اولین تولید کننده ربات های صنعتی در جهان

میلتون گوری، رئیس فدراسیون بین‌المللی رباتیک (IFR) می‌گوید: «صادرات ربات‌های صنعتی ژاپنی به‌طور متوسط ​​در پنج سال گذشته دارای نرخ رشد ترکیبی سالانه 6 درصدی بوده است. در عین حال، واردات ربات‌ها همیشه بسیار کم بوده است. در سال 2020، تنها 2 درصد از تاسیسات ژاپنی وارد شده است. بازار داخلی ربات ژاپنی دومین بازار بزرگ دنیا پس از چین است.

ژاپن اولین تولید کننده ربات های صنعتی در جهان

ژاپن اولین تولید کننده ربات های صنعتی در جهان

میلتون گوری، رئیس فدراسیون بین‌المللی رباتیک (IFR) می‌گوید: «صادرات ربات‌های صنعتی ژاپنی به‌طور متوسط ​​در پنج سال گذشته دارای نرخ رشد ترکیبی سالانه 6 درصدی بوده است. در عین حال، واردات ربات‌ها همیشه بسیار کم بوده است. در سال 2020، تنها 2 درصد از تاسیسات ژاپنی وارد شده است. بازار داخلی ربات ژاپنی دومین بازار بزرگ دنیا پس از چین است.