پیاده روی ربات انسان نما (AGILITY ROBOTICS)

پیاده روی ربات انسان نما(AGILITY ROBOTICS)

Agility Robotics قادر است به همراه انسان به پیاده روی برود و اناتومی پیشرفته این ربات به آن این اجازه را می دهد که مانند انسان ها راه بروند.

پیاده روی ربات انسان نما (AGILITY ROBOTICS)

پیاده روی ربات انسان نما(AGILITY ROBOTICS)

Agility Robotics قادر است به همراه انسان به پیاده روی برود و اناتومی پیشرفته این ربات به آن این اجازه را می دهد که مانند انسان ها راه بروند.

پیاده روی ربات انسان نما (AGILITY ROBOTICS)

پیاده روی ربات انسان نما(AGILITY ROBOTICS)

Agility Robotics قادر است به همراه انسان به پیاده روی برود و اناتومی پیشرفته این ربات به آن این اجازه را می دهد که مانند انسان ها راه بروند.