پیاده روی ربات انسان نما (AGILITY ROBOTICS)

پیاده روی ربات انسان نما(AGILITY ROBOTICS)

Agility Robotics قادر است به همراه انسان به پیاده روی برود و اناتومی پیشرفته این ربات به آن این اجازه را می دهد که مانند انسان ها راه بروند.