هوش مصنوعی، ژن های مرتبط با بیماری را پیدا کردند

شبکه عصبی مصنوعی می تواند الگوها را در مقیاس بزرگی از gene expression data آشکار کند، و گروهی از ژن های بیمار را کشف کند.این مورد توسط تحقیقات جدیدی که در Linköping University انجام شده است، در Nature Communications. منتشر شده است.

دانشمندان امیدوارند که این روش سرانجام بتواند با استفاده از دارو های دقیق و درمان فردی به کار کار گرفته شوند.