معرفی ربات SCORBOT-ER 9

ربات SCORBOT-ER 9 یک ربات بازو 5 درجه آزادی می باشد که برای کاربرد های حرفه ای در صنعت، علوم و تحقیقات مانند آموزش های حرفه ای کاربرد دارد.این ربات یک ربات بسیار مقام و قدرتمند است می باشد.این ربات می تواند به عنوان قسمتی از سیستم اتوماسیون مورد استفاده قرار گیرد.