مجموعه آموزشی پنوماتیک مقدماتی QV-E1AD00-C11

قابلیت ها
 • کیفیت بسیار عالی قطعات
 • دارای چرخ برای انتقال آسان
 • قابلیت کنترل دستی شی رها
 • قابلیت ماژولار بودن مجموعه
 • قابل استفاده در آزمایشگاه الکترونیک، هیدرولیک پنوماتیک، مکاترونیک، آزمایشگاه مکانیک، انجام کار تحقیقاتی در حوزه پنوماتیک، دوره های آموزشی پنوماتیک در مجتمع های فنی حرفه ای و...
 • قابلیت اجرای انواع برنامه های پنوماتیکی
 • قابليت ارتقاء مجموعه بر اساس درخواست مشتری
 • قابلیت تعریف پروژه های مختلف در مقاطع کارشناسی و کاردانی
 • قابلیت هر گونه تغییر اعم از افزودن یا کاهش تجهیزات درصورت درخواست کاربر
 • قابلیت آموزش قطعات پنوماتیکی رایج در صنعت از جمله انواع شیرها، انواع سیلندرها، انواع سنسورها و...

مجموعه آموزشی پنوماتیک مقدماتی QV-E1AD00-C11

قابلیت ها
 • کیفیت بسیار عالی قطعات
 • دارای چرخ برای انتقال آسان
 • قابلیت کنترل دستی شی رها
 • قابلیت ماژولار بودن مجموعه
 • قابل استفاده در آزمایشگاه الکترونیک، هیدرولیک پنوماتیک، مکاترونیک، آزمایشگاه مکانیک، انجام کار تحقیقاتی در حوزه پنوماتیک، دوره های آموزشی پنوماتیک در مجتمع های فنی حرفه ای و...
 • قابلیت اجرای انواع برنامه های پنوماتیکی
 • قابليت ارتقاء مجموعه بر اساس درخواست مشتری
 • قابلیت تعریف پروژه های مختلف در مقاطع کارشناسی و کاردانی
 • قابلیت هر گونه تغییر اعم از افزودن یا کاهش تجهیزات درصورت درخواست کاربر
 • قابلیت آموزش قطعات پنوماتیکی رایج در صنعت از جمله انواع شیرها، انواع سیلندرها، انواع سنسورها و...

مجموعه آموزشی پنوماتیک مقدماتی QV-E1AD00-C11

قابلیت ها
 • کیفیت بسیار عالی قطعات
 • دارای چرخ برای انتقال آسان
 • قابلیت کنترل دستی شی رها
 • قابلیت ماژولار بودن مجموعه
 • قابل استفاده در آزمایشگاه الکترونیک، هیدرولیک پنوماتیک، مکاترونیک، آزمایشگاه مکانیک، انجام کار تحقیقاتی در حوزه پنوماتیک، دوره های آموزشی پنوماتیک در مجتمع های فنی حرفه ای و...
 • قابلیت اجرای انواع برنامه های پنوماتیکی
 • قابليت ارتقاء مجموعه بر اساس درخواست مشتری
 • قابلیت تعریف پروژه های مختلف در مقاطع کارشناسی و کاردانی
 • قابلیت هر گونه تغییر اعم از افزودن یا کاهش تجهیزات درصورت درخواست کاربر
 • قابلیت آموزش قطعات پنوماتیکی رایج در صنعت از جمله انواع شیرها، انواع سیلندرها، انواع سنسورها و...