لولا سوئینگ طرح ریتال

مشخصات محصول
نام کد جنس پوشش وزن (گرم) تعداد در کارتون
لولا سوئینگ طرح ریتال TS805 سرب زاماک 7035 500 2
ابعاد و تصویر قطعه
تجهیزات جانبی قابل ارائه برای این مدل تابلو

لولا سوئینگ طرح ریتال

مشخصات محصول
نام کد جنس پوشش وزن (گرم) تعداد در کارتون
لولا سوئینگ طرح ریتال TS805 سرب زاماک 7035 500 2
ابعاد و تصویر قطعه
تجهیزات جانبی قابل ارائه برای این مدل تابلو

لولا سوئینگ طرح ریتال

مشخصات محصول
نام کد جنس پوشش وزن (گرم) تعداد در کارتون
لولا سوئینگ طرح ریتال TS805 سرب زاماک 7035 500 2
ابعاد و تصویر قطعه
تجهیزات جانبی قابل ارائه برای این مدل تابلو