لولا تخت 4 روزنه 5*5 cm

مشخصات محصول
نام کد جنس پوشش وزن (گرم) تعداد در کارتن
لولا تخت 4 روزنه 5x5 cm 099 سرب زاماک گالوانیزه 50 240
ابعاد و تصویر قطعه
تجهیزات جانبی قابل ارائه برای این مدل تابلو

لولا تخت 4 روزنه 5*5 cm

مشخصات محصول
نام کد جنس پوشش وزن (گرم) تعداد در کارتن
لولا تخت 4 روزنه 5x5 cm 099 سرب زاماک گالوانیزه 50 240
ابعاد و تصویر قطعه
تجهیزات جانبی قابل ارائه برای این مدل تابلو

لولا تخت 4 روزنه 5*5 cm

مشخصات محصول
نام کد جنس پوشش وزن (گرم) تعداد در کارتن
لولا تخت 4 روزنه 5x5 cm 099 سرب زاماک گالوانیزه 50 240
ابعاد و تصویر قطعه
تجهیزات جانبی قابل ارائه برای این مدل تابلو