گواهینامه و تأییدیه ها

  • عضو انجمن اتوماسیون صنعتی
  • عضو سندیکای صنعت برق ایران
  • تأییدیه از شرکت ملی نفت ایران
  • انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن
  • از اعضای لیست بلند نفت، گاز، پتروشیمی AVILL
  • تأییدیه از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
  • دریافت تقدیر نامه از ئزارت کار و امور اجتماعی و وزارت نیرو
  • انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران و انجمن تجهیزات صنعت نفت ایران
گواهینامۀ زیمنس
برخی از این گواهینامه ها