گواهینامه و تأییدیه ها

 • عضو انجمن اتوماسیون صنعتی
 • عضو سندیکای صنعت برق ایران
 • تأییدیه از شرکت ملی نفت ایران
 • انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن
 • از اعضای لیست بلند نفت، گاز، پتروشیمی AVILL
 • تأییدیه از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 • دریافت تقدیر نامه از ئزارت کار و امور اجتماعی و وزارت نیرو
 • انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران و انجمن تجهیزات صنعت نفت ایران
 • عضو انجمن اتوماسیون صنعتی
 • عضو سندیکای صنعت برق ایران
 • تأییدیه از شرکت ملی نفت ایران
 • انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن
 • از اعضای لیست بلند نفت، گاز، پتروشیمی AVILL
 • تأییدیه از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 • دریافت تقدیر نامه از ئزارت کار و امور اجتماعی و وزارت نیرو
 • انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران و انجمن تجهیزات صنعت نفت ایران

گواهینامه ها

گواهینامه و تأییدیه ها

 • عضو انجمن اتوماسیون صنعتی
 • عضو سندیکای صنعت برق ایران
 • تأییدیه از شرکت ملی نفت ایران
 • انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن
 • از اعضای لیست بلند نفت، گاز، پتروشیمی AVILL
 • تأییدیه از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 • دریافت تقدیر نامه از ئزارت کار و امور اجتماعی و وزارت نیرو
 • انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران و انجمن تجهیزات صنعت نفت ایران
 • عضو انجمن اتوماسیون صنعتی
 • عضو سندیکای صنعت برق ایران
 • تأییدیه از شرکت ملی نفت ایران
 • انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن
 • از اعضای لیست بلند نفت، گاز، پتروشیمی AVILL
 • تأییدیه از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 • دریافت تقدیر نامه از ئزارت کار و امور اجتماعی و وزارت نیرو
 • انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران و انجمن تجهیزات صنعت نفت ایران

گواهینامه ها

گواهینامه و تأییدیه ها

 • عضو انجمن اتوماسیون صنعتی
 • عضو سندیکای صنعت برق ایران
 • تأییدیه از شرکت ملی نفت ایران
 • انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن
 • از اعضای لیست بلند نفت، گاز، پتروشیمی AVILL
 • تأییدیه از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 • دریافت تقدیر نامه از ئزارت کار و امور اجتماعی و وزارت نیرو
 • انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران و انجمن تجهیزات صنعت نفت ایران
 • عضو انجمن اتوماسیون صنعتی
 • عضو سندیکای صنعت برق ایران
 • تأییدیه از شرکت ملی نفت ایران
 • انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن
 • از اعضای لیست بلند نفت، گاز، پتروشیمی AVILL
 • تأییدیه از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 • دریافت تقدیر نامه از ئزارت کار و امور اجتماعی و وزارت نیرو
 • انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران و انجمن تجهیزات صنعت نفت ایران

گواهینامه ها