شرکت های صنعتی برتر دنیا

شرکت های صنعتی برتر دنیا

REVENUE/2017 Name Rank
11.97 Billion $ Mitsubishi Electric 1
6.9 billion $ ABB 2
4.4 billion $ B+M Surface Systems GmbH 3
3.05 billion $ Omron Adept Technologies 4
1.7 billion $ FANUC Robotics 5
1.5 billion $ YASKAWA 6
1.4 billion $ KUKA 7
1.4 billion $ Epson robots 8
1.3 billion $ Kawasaki 9
1.26 billion $ STAUBLI 10
724 million $ Durr 11
564 million $ Denso Corporation 12
325 million $ NACHI-Fujikoshi 13
287 million $ Comau Robotics 14
170 million $ Universal Robots 15
145 million $ Wittmann Battenfeld Group 16
88.6 million $ YAMAHA 17
59 million $ IGM 18
38.2 million $ SIASUN Robot and Automation 19
20 million $ Rethink Robotics 20
19 million $ Schunk 21