شرکت رویال توسعه پایدار (RTP)

شرکت رویال توسعه پایدار (RTP)

رويال توسعه پايدار در سال 1383 تاسيس شد. اين شرکت متخصص در تحقيقات، آموزش، مشاوره و طراحی دستگاه های خاص صنعتی و آزمايشگاهی می باشد. شرکت رويال توسعه پايدار طراح و سازنده پيشرفته ترين ربات ها و اسليپ رينگ ها می باشد.
اين شرکت در زمينه پزشکی، طيف وسيعی از ربات های توانبخشی را برای بازو،مچ و پا طراحی و توليد کرده است و در زمينه آکادميک نيز، ربات های مختلفی مانند ربات کارتزين و ربات های تحقيقاتی و صنعتی متنوعی را توليد نموده است.

شرکت رویال توسعه پایدار (RTP)

شرکت رویال توسعه پایدار (RTP)

رويال توسعه پايدار در سال 1383 تاسيس شد. اين شرکت متخصص در تحقيقات، آموزش، مشاوره و طراحی دستگاه های خاص صنعتی و آزمايشگاهی می باشد. شرکت رويال توسعه پايدار طراح و سازنده پيشرفته ترين ربات ها و اسليپ رينگ ها می باشد.
اين شرکت در زمينه پزشکی، طيف وسيعی از ربات های توانبخشی را برای بازو،مچ و پا طراحی و توليد کرده است و در زمينه آکادميک نيز، ربات های مختلفی مانند ربات کارتزين و ربات های تحقيقاتی و صنعتی متنوعی را توليد نموده است.

شرکت رویال توسعه پایدار (RTP)

شرکت رویال توسعه پایدار (RTP)

رويال توسعه پايدار در سال 1383 تاسيس شد. اين شرکت متخصص در تحقيقات، آموزش، مشاوره و طراحی دستگاه های خاص صنعتی و آزمايشگاهی می باشد. شرکت رويال توسعه پايدار طراح و سازنده پيشرفته ترين ربات ها و اسليپ رينگ ها می باشد.
اين شرکت در زمينه پزشکی، طيف وسيعی از ربات های توانبخشی را برای بازو،مچ و پا طراحی و توليد کرده است و در زمينه آکادميک نيز، ربات های مختلفی مانند ربات کارتزين و ربات های تحقيقاتی و صنعتی متنوعی را توليد نموده است.