ربات ها می توانند کار های جدید را به آسانی بیاموزند

طبق گفته ی دانشگاه MIT ، متخصصان رباتیک در حال توسعه دادن ربات ها ی خودکار می باشند، به طوری کن این ربات ها بتوانند تنها توسط مشاهده انسان ها، کار های آنان را بیاموزند. به زودی، روزی می توانید یک ربات مستخدم در خانه داشته باشید که کار های روزمره شما را انجام دهد.