ربات پالتایزر صنعتی QVR-PAL-4DEG-B

اين ربات، به منظور آموزش سيستم های کنترلی پیشرفته و همچنين کاربری صنعتی طراحی و ساخته شده است.

کنترل این ربات به کمک PLC صنعتی برند کینکو صورت گرفته است. قابلیت استفاده در آزمايشگاه های اتوماسيون به منظور آموزش برنامه نويسی PLC و سيستم های مانيتورينگ HMI، پژوهشگاه ها و صنایع از مزایای این ربات است.

اين ربات، به منظور آموزش سيستم های کنترلی پیشرفته و همچنين کاربری صنعتی طراحی و ساخته شده است.

کنترل این ربات به کمک PLC صنعتی برند کینکو صورت گرفته است. قابلیت استفاده در آزمايشگاه های اتوماسيون به منظور آموزش برنامه نويسی PLC و سيستم های مانيتورينگ HMI، پژوهشگاه ها و صنایع از مزایای این ربات است.

مشخصات محصول
 • دارای Manual کاربری
 • قابلیت تغییر Payload
 • دارای تابلو کنترلی صنعتی
 • قابلیت آموزش ربات پالتایزر صنعتی
 • بدنه CNC و آنادایز شده الومینیومی
 • دارای HMI جهت کنترل پارامترهایی نظیر سرعت موتورها، حرکت موتورها، تعداد تکرار حرکت و ...
قابلیت ها
 • دارای کنترلر صنعتی
 • دارای کدنويسی استاندارد
 • بدن آلومينيومی مستحکم
 • ربات پالتايزر و دارای 4 درجه آزادی
 • دارای دقت تکرار پذيری 0.5 ميليمتر
 • دارای کدنويسی ساده و قابليت کنترل بوسيله TP
 • قابلیت تنظیم سرعت ربات با تغییر پارامترها از طریق HMI
 • قابلیت تغییر گیربکس به گیربکس هارمونیک برای داشتن لقی صفر مطلق
 • Payload مناسب 3-6 کيلوگرم براساس نوع گریپر و گیربکس در End-Effector
 • تحليل ديناميکی و استاتيکی تمامی قطعات ربات با استفاده از نرم افزار Cosmos
 • امکان تحليل گشتاور های وارد به موتور و نحوه تعقيب موتور از دستورهای ورودی با استفاده از نرم افزار نوشته شده برای آن
 • قابليت شبکه شدن با پروتکل Modbus و CANOPEN با ديگر تجهيزات قشم ولتاژ (ست مکاترونیک 6 ایستگاه/ ست CNC ایستاده)

ربات پالتایزر صنعتی QVR-PAL-4DEG-B

اين ربات، به منظور آموزش سيستم های کنترلی پیشرفته و همچنين کاربری صنعتی طراحی و ساخته شده است.

کنترل این ربات به کمک PLC صنعتی برند کینکو صورت گرفته است. قابلیت استفاده در آزمايشگاه های اتوماسيون به منظور آموزش برنامه نويسی PLC و سيستم های مانيتورينگ HMI، پژوهشگاه ها و صنایع از مزایای این ربات است.

اين ربات، به منظور آموزش سيستم های کنترلی پیشرفته و همچنين کاربری صنعتی طراحی و ساخته شده است.

کنترل این ربات به کمک PLC صنعتی برند کینکو صورت گرفته است. قابلیت استفاده در آزمايشگاه های اتوماسيون به منظور آموزش برنامه نويسی PLC و سيستم های مانيتورينگ HMI، پژوهشگاه ها و صنایع از مزایای این ربات است.

مشخصات محصول
 • دارای Manual کاربری
 • قابلیت تغییر Payload
 • دارای تابلو کنترلی صنعتی
 • قابلیت آموزش ربات پالتایزر صنعتی
 • بدنه CNC و آنادایز شده الومینیومی
 • دارای HMI جهت کنترل پارامترهایی نظیر سرعت موتورها، حرکت موتورها، تعداد تکرار حرکت و ...
قابلیت ها
 • دارای کنترلر صنعتی
 • دارای کدنويسی استاندارد
 • بدن آلومينيومی مستحکم
 • ربات پالتايزر و دارای 4 درجه آزادی
 • دارای دقت تکرار پذيری 0.5 ميليمتر
 • دارای کدنويسی ساده و قابليت کنترل بوسيله TP
 • قابلیت تنظیم سرعت ربات با تغییر پارامترها از طریق HMI
 • قابلیت تغییر گیربکس به گیربکس هارمونیک برای داشتن لقی صفر مطلق
 • Payload مناسب 3-6 کيلوگرم براساس نوع گریپر و گیربکس در End-Effector
 • تحليل ديناميکی و استاتيکی تمامی قطعات ربات با استفاده از نرم افزار Cosmos
 • امکان تحليل گشتاور های وارد به موتور و نحوه تعقيب موتور از دستورهای ورودی با استفاده از نرم افزار نوشته شده برای آن
 • قابليت شبکه شدن با پروتکل Modbus و CANOPEN با ديگر تجهيزات قشم ولتاژ (ست مکاترونیک 6 ایستگاه/ ست CNC ایستاده)

ربات پالتایزر صنعتی QVR-PAL-4DEG-B

اين ربات، به منظور آموزش سيستم های کنترلی پیشرفته و همچنين کاربری صنعتی طراحی و ساخته شده است.

کنترل این ربات به کمک PLC صنعتی برند کینکو صورت گرفته است. قابلیت استفاده در آزمايشگاه های اتوماسيون به منظور آموزش برنامه نويسی PLC و سيستم های مانيتورينگ HMI، پژوهشگاه ها و صنایع از مزایای این ربات است.

اين ربات، به منظور آموزش سيستم های کنترلی پیشرفته و همچنين کاربری صنعتی طراحی و ساخته شده است.

کنترل این ربات به کمک PLC صنعتی برند کینکو صورت گرفته است. قابلیت استفاده در آزمايشگاه های اتوماسيون به منظور آموزش برنامه نويسی PLC و سيستم های مانيتورينگ HMI، پژوهشگاه ها و صنایع از مزایای این ربات است.

مشخصات محصول
 • دارای Manual کاربری
 • قابلیت تغییر Payload
 • دارای تابلو کنترلی صنعتی
 • قابلیت آموزش ربات پالتایزر صنعتی
 • بدنه CNC و آنادایز شده الومینیومی
 • دارای HMI جهت کنترل پارامترهایی نظیر سرعت موتورها، حرکت موتورها، تعداد تکرار حرکت و ...
قابلیت ها
 • دارای کنترلر صنعتی
 • دارای کدنويسی استاندارد
 • بدن آلومينيومی مستحکم
 • ربات پالتايزر و دارای 4 درجه آزادی
 • دارای دقت تکرار پذيری 0.5 ميليمتر
 • دارای کدنويسی ساده و قابليت کنترل بوسيله TP
 • قابلیت تنظیم سرعت ربات با تغییر پارامترها از طریق HMI
 • قابلیت تغییر گیربکس به گیربکس هارمونیک برای داشتن لقی صفر مطلق
 • Payload مناسب 3-6 کيلوگرم براساس نوع گریپر و گیربکس در End-Effector
 • تحليل ديناميکی و استاتيکی تمامی قطعات ربات با استفاده از نرم افزار Cosmos
 • امکان تحليل گشتاور های وارد به موتور و نحوه تعقيب موتور از دستورهای ورودی با استفاده از نرم افزار نوشته شده برای آن
 • قابليت شبکه شدن با پروتکل Modbus و CANOPEN با ديگر تجهيزات قشم ولتاژ (ست مکاترونیک 6 ایستگاه/ ست CNC ایستاده)