ربات صنعتی همکار با وزن قابل حمل تا 25کیلوگرم QVR-PAL-4DEG-B

اين ربات، به منظور آموزش سيستم های کنترلی پیشرفته و همچنين کاربری صنعتی طراحی و ساخته شده است.
کنترل این ربات به کمک PLC صنعتی برند کینکو صورت گرفته است. قابلیت استفاده در آزمايشگاه های اتوماسيون به منظور آموزش برنامه نويسی PLC و سيستم های مانيتورينگ HMI، پژوهشگاه ها و صنایع از مزایای این ربات است.
بدنه ربات CNC شده و به کمک HMI می توان پارامترهایی نظیر سرعت موتورها، حرکت موتورها، تعداد تکرار حرکت و … را کنترل کرد. همچنین در این ربات قابلیت تغییر Payload نیز وجود دارد.

اين ربات، به منظور آموزش سيستم های کنترلی پیشرفته و همچنين کاربری صنعتی طراحی و ساخته شده است.
کنترل این ربات به کمک PLC صنعتی برند کینکو صورت گرفته است. قابلیت استفاده در آزمايشگاه های اتوماسيون به منظور آموزش برنامه نويسی PLC و سيستم های مانيتورينگ HMI، پژوهشگاه ها و صنایع از مزایای این ربات است.
بدنه ربات CNC شده و به کمک HMI می توان پارامترهایی نظیر سرعت موتورها، حرکت موتورها، تعداد تکرار حرکت و … را کنترل کرد. همچنین در این ربات قابلیت تغییر Payload نیز وجود دارد.

ربات صنعتی همکار با وزن قابل حمل تا 25کیلوگرم QVR-PAL-4DEG-B

اين ربات، به منظور آموزش سيستم های کنترلی پیشرفته و همچنين کاربری صنعتی طراحی و ساخته شده است.
کنترل این ربات به کمک PLC صنعتی برند کینکو صورت گرفته است. قابلیت استفاده در آزمايشگاه های اتوماسيون به منظور آموزش برنامه نويسی PLC و سيستم های مانيتورينگ HMI، پژوهشگاه ها و صنایع از مزایای این ربات است.
بدنه ربات CNC شده و به کمک HMI می توان پارامترهایی نظیر سرعت موتورها، حرکت موتورها، تعداد تکرار حرکت و … را کنترل کرد. همچنین در این ربات قابلیت تغییر Payload نیز وجود دارد.

اين ربات، به منظور آموزش سيستم های کنترلی پیشرفته و همچنين کاربری صنعتی طراحی و ساخته شده است.
کنترل این ربات به کمک PLC صنعتی برند کینکو صورت گرفته است. قابلیت استفاده در آزمايشگاه های اتوماسيون به منظور آموزش برنامه نويسی PLC و سيستم های مانيتورينگ HMI، پژوهشگاه ها و صنایع از مزایای این ربات است.
بدنه ربات CNC شده و به کمک HMI می توان پارامترهایی نظیر سرعت موتورها، حرکت موتورها، تعداد تکرار حرکت و … را کنترل کرد. همچنین در این ربات قابلیت تغییر Payload نیز وجود دارد.

ربات صنعتی همکار با وزن قابل حمل تا 25کیلوگرم QVR-PAL-4DEG-B

اين ربات، به منظور آموزش سيستم های کنترلی پیشرفته و همچنين کاربری صنعتی طراحی و ساخته شده است.
کنترل این ربات به کمک PLC صنعتی برند کینکو صورت گرفته است. قابلیت استفاده در آزمايشگاه های اتوماسيون به منظور آموزش برنامه نويسی PLC و سيستم های مانيتورينگ HMI، پژوهشگاه ها و صنایع از مزایای این ربات است.
بدنه ربات CNC شده و به کمک HMI می توان پارامترهایی نظیر سرعت موتورها، حرکت موتورها، تعداد تکرار حرکت و … را کنترل کرد. همچنین در این ربات قابلیت تغییر Payload نیز وجود دارد.

اين ربات، به منظور آموزش سيستم های کنترلی پیشرفته و همچنين کاربری صنعتی طراحی و ساخته شده است.
کنترل این ربات به کمک PLC صنعتی برند کینکو صورت گرفته است. قابلیت استفاده در آزمايشگاه های اتوماسيون به منظور آموزش برنامه نويسی PLC و سيستم های مانيتورينگ HMI، پژوهشگاه ها و صنایع از مزایای این ربات است.
بدنه ربات CNC شده و به کمک HMI می توان پارامترهایی نظیر سرعت موتورها، حرکت موتورها، تعداد تکرار حرکت و … را کنترل کرد. همچنین در این ربات قابلیت تغییر Payload نیز وجود دارد.