راه حلی برای ربات جوشکار متناسب با industry 4.0

Roboteco SpA اخیرا یک سلول ربات جوشکار را برای مشتری خود (Steel-Tech) توسعه داده اند که هدف آن رشد تولید و قرار دادن در پروسه تولید، (ماشین جدیدی که به طور کلی با تمامی گام های پروسه ی تولید به هم مرتبط اند ) می باشد.