دانشگاه فسا

دانشگاه فسا

دانشگاه فسا در سال 1385 تاسیس گردید. دانشگاه فسا با سه دانشکده مهندسی، علوم پایه و کشاورزی در 11 رشته در مقطع کارشناسی و 3 رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد و در حال حاضر با بیش از 1200 دانشجو با بهره گیری از امکانات آموزشی و رفاهی و همچنین با داشتن کتابخانه ای با بیش از 20 هزار جلد کتاب مشغول خدمت به میهن اسلامیمان می باشد.

 

دانشگاه فسا

دانشگاه فسا

دانشگاه فسا در سال 1385 تاسیس گردید. دانشگاه فسا با سه دانشکده مهندسی، علوم پایه و کشاورزی در 11 رشته در مقطع کارشناسی و 3 رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد و در حال حاضر با بیش از 1200 دانشجو با بهره گیری از امکانات آموزشی و رفاهی و همچنین با داشتن کتابخانه ای با بیش از 20 هزار جلد کتاب مشغول خدمت به میهن اسلامیمان می باشد.

 

دانشگاه فسا

دانشگاه فسا

دانشگاه فسا در سال 1385 تاسیس گردید. دانشگاه فسا با سه دانشکده مهندسی، علوم پایه و کشاورزی در 11 رشته در مقطع کارشناسی و 3 رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد و در حال حاضر با بیش از 1200 دانشجو با بهره گیری از امکانات آموزشی و رفاهی و همچنین با داشتن کتابخانه ای با بیش از 20 هزار جلد کتاب مشغول خدمت به میهن اسلامیمان می باشد.