مجموعه آموزشی کنترل ابزار دقیق پیشرفتهQV-ADV-01

(1 رای)
نویسنده :  

  ﭘﻨﻞ 01-QV-ADV ، ﯾﮏ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺗﺠﻬﯿﺰات  اﺑﺰاردﻗﯿﻖ و ﮐﻨﺘﺮل ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺖ.در اﯾﻦ ﺳﺖ اﻣﮑﺎن آﻣﻮزش ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺑﺰاردﻗﯿﻖ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎده ﺳﺎز اﻧﻮاع ﻟﻮپ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻠﻮت آن را در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮥ ﺳﺮي 400-S7 زﯾﻤﻨﺲ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي DCS را در آن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﻨﻞ، ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﮑﺎداي WINCC ﺷﺮﮐﺖ زﯾﻤﻨﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﯾﻦ ﺳﺖ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ Server/Client در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﻤﻮﻧﮥ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﺳﺖ ﺑﺪون ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ Redundancy در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Redundancy ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ.

جهت خرید این محصول اینجا کلیک کنید

 

قابلیت ها

 

 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ از ﻃﺮﯾﻖ HMI
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن
 • آﻣﻮزش اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﮐﭽﻮﺗﻮرﻫﺎ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن
 • اﺳﺘﻔﺎد از ﻣﺨﺎزن ﻣﺪرن ﺿﺪ زﻧﮓ ﺑﺎ ﺗﯿﻮپ ﭘﻼﮐﺴﯽ ﮔﻼس
 • آﻣﻮزش اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﯿﺮﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ
 • ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﮐﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﻧﮕﻪ داري
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮ اﺳﺎس درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮي
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺖ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل، اﺑﺰاردﻗﯿﻖ و اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن
 • ﮐﻨﺘﺮل آﺳﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از PLC و ﻧﻤﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﻮزش ﻟﻮپ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ PLC و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ HMI
 • اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي ﺑﺎﻻي اﯾﻦ ﺳﺖ ﻫﺎ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ داﻣﻨﮥ ﻗﯿﻤﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺸﺘﺮي
 • ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﻮزش در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ، ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻨﯽ ﺣﺮﻓﻪ اي، ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺎﺑﻌﻪ، ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎ، ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ...
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل و اﺑﺰاردﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﻮزش ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺑﺰاردﻗﯿﻖ ﮐﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮي زﯾﺎدي دارﻧﺪ

شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ (سهامی خاص) با بیش از 18 سال سابقه فعالیت، در سال 1380 موفق به اخذ نمایندگی شرکت SIEMENS

  آلمان برای فروش تجهیزات و سیستم ها و خدمات فنی مهندسی در زمینه برق صنعتی، اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق گردید.ادامه مطلب

آدرس : تهران-خیابان لاله زار نو-بین کوشک و منوچهری-کوچه مصباح کریمی-پلاک14 واحد 10

تلفن : 66733040 021

فکس: 66760281 021

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شنبه تا چهارشنبه ...............................8:30 الی 17:00
پنجشنبه ها................................................8:30 الی 13
جمعه ها ........................................................... تعطیل

Top
این وب سایت از کوکی استفاده می کند. دیدن جزئیات…