برد همه کاره سولار ربات مدل QV-SR.B-V1

این برد چندکاره حاوی انواع ورودی ها و خروجی های رایج کاربردی در امور آموزشی،پژوهشی و حتی صنعتی می باشد.

میکرو کنترلر این ربات AVR و از نوع ATMEGA256 است. طراحی و چاپ این برد توسط قشم ولتاژ انجام شده فلذا قابلیت سفارشی سازی در این دستگاه نیز مانند سایر دستگاه های قشم ولتاژ موجود است. این برد در “موبایل ربات سولار هوشمند” شرکت نیز به کار رفته است.

این برد چندکاره حاوی انواع ورودی ها و خروجی های رایج کاربردی در امور آموزشی،پژوهشی و حتی صنعتی می باشد.

میکرو کنترلر این ربات AVR و از نوع ATMEGA256 است. طراحی و چاپ این برد توسط قشم ولتاژ انجام شده فلذا قابلیت سفارشی سازی در این دستگاه نیز مانند سایر دستگاه های قشم ولتاژ موجود است. این برد در “موبایل ربات سولار هوشمند” شرکت نیز به کار رفته است.