انجمن صنفی شرکت های رباتیک و مکاترونیک ایران

انجمن "صنفی شرکت های رباتیک و مکاترونیک ایران" به منظور ساماندهی امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری  بیشتر از سرمایه گذاری و تولید ، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد ،  حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به مشکلات و نارسائی‌ها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی عضو،  با موضوع حمایت از کلیه واحدهای ساخت و تولیدی، طراحی و اجرا، فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه، آموزشی و آزمایشگاهی، مشاوره‌ای، بازرگانی و مدیریت صادرات، مالی و سرمایه‌گذاری، ترویج و فرهنگ‌سازی،  ارزیابی و ممیزی، ارائه‌دهنده راهکارهای صنعتی، توسعه‌ و انتقال فناوری‌ در حوزه‌های رباتیک و مکاترونیک و همچنین واحدهای فعال در حوزه هوش مصنوعی (AI)، اینترنت اشیاء (IOT)، ارتباط مغز و ماشین (BMI) و ... تشکیل می گردد.