انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی

زمینه فعالیت اعضای انجمن صنفی شركت های اتوماسیون صنعتی طیف مشاوره، آموزش، ساخت، تولید و اجرای پروژه در زمینه های زیر را در بر می گیرد:

• سیستم های اتوماسیون برای فرآیندهای گسسته
• سیستم های كنترل صنعتی برای فرآیندهای پیوسته
• سیستم های اتوماسیون ساختمانی
• سیستم های دیسپچینگ و اسكادا
• سیستم های اطلاعات صنعتی
• سیستم های مكاترونیك
• سیستم های توزین
• سیستم های تست
• دستگاه ها و ادوات اندازه گیری و ابزاردقیق
• دستگاه ها و ادوات محرك و عملگر
• نرم افزارهای ویژه اتوماسیون و كنترل صنعتی
• سخت افزارهای ویژه اتوماسیون و كنترل صنعتی