افتتاح بزرگترین قطب ربات های همکار در دانمارک

افتتاح بزرگترین قطب ربات های همکار در دانمارک

Simon Kollerup وزیر صنعت، از مکان جدید دو شرکت MIR (Mobile Industrial Robot) و (Universal Robot) UR که دو شرکت پرچمدار و پر رونق صنعت رباتیک دانمارک هستند، رونمایی کرد. این شرکت ها قطب جدید Cobot های خود را در شهر Odense که قلب دانمارک است به اشتراک خواهند گذاشت.

افتتاح بزرگترین قطب ربات های همکار در دانمارک

افتتاح بزرگترین قطب ربات های همکار در دانمارک

Simon Kollerup وزیر صنعت، از مکان جدید دو شرکت MIR (Mobile Industrial Robot) و (Universal Robot) UR که دو شرکت پرچمدار و پر رونق صنعت رباتیک دانمارک هستند، رونمایی کرد. این شرکت ها قطب جدید Cobot های خود را در شهر Odense که قلب دانمارک است به اشتراک خواهند گذاشت.

افتتاح بزرگترین قطب ربات های همکار در دانمارک

افتتاح بزرگترین قطب ربات های همکار در دانمارک

Simon Kollerup وزیر صنعت، از مکان جدید دو شرکت MIR (Mobile Industrial Robot) و (Universal Robot) UR که دو شرکت پرچمدار و پر رونق صنعت رباتیک دانمارک هستند، رونمایی کرد. این شرکت ها قطب جدید Cobot های خود را در شهر Odense که قلب دانمارک است به اشتراک خواهند گذاشت.